ශ්‍රී ලංකා මනෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයෙන් නිවේදනයක්… මහර ගැටුමට සම්බන්ධව…

ශ්‍රී ලංකා මනෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, රෝග ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් භාවිත කරන ඖෂධවලින් කිසිදු කලහකාරී හැසිරීමක් ඇති නොවන බව පවසයි.

මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවූ කලහකාරී හැසිරීමට හේතුව මානසික රෝගවලට ප්‍රතිකාර කරන ඖෂධ එම රැඳවියන් විසින් භාවිත කිරීම බවට ප්‍රකාශ කිරීම වැරදි ආකල්පයක් ඇති කිරීමක් බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

අදාළ ප්‍රකාශය ජනතාව තුළ මානසික රෝග හා ඒ සම්බන්ධ ප්‍රතිකාර පිළිබඳව වැරදි මතයක් ඇති කරන බව ශ්‍රී ලංකා මනෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani