ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සහ මනාප ලකුණු කිරීම ගැන මැකොස නිවේදනයක්

මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණෙන ඡන්ද හිමියන් වෙත ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සහ මනාප ලකුණු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිළි කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්.

Recommended For You

About the Author: Editor