පවුල් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට විදුලිය බලය නැති බව හදුනා ගැනේ…

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් පවුල් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට විදුලිය බලය නැති බව අනාවරණ වී තිබේ.

එම පවුල් සඳහා විදුලිය බලය ලබා දීමට ‘දැයට එළිය’ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බව එහි සභාපති විජිත හේරත් මහතා පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani