සූවස් ඇළ හරහා තවත් නැව් දෙකක් සිරවෙයි

රම්ෆෝර්ඩ් සහ මිනර්වා නයිකි නම් නෞකා දෙකක් අද ස්වල්ප වෙලාවකට සූවස් ඇළ හරහා නැවතී තිබුණා.

මිනර්වා නයිකි නෞකාව ඇළෙහි ඉවුරක ස්වල්ප වෙලාවක් සිරවූ අතර රම්ෆෝර්ඩ් නෞකාවේ එන්ජිමෙහි ගැටළු මතුවීම එය නැවතීමට හේතු වුණා.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට තත්ත්වය යථා අතට හැරී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

මාර්තු 23 සිට 29 දක්ව Ever Green නම් නෞකාව් සිරවීමෙන් සූවස් ඇළෙහි ගමනාගමනය ඇණ හිටියා.

Pic – Ever Green නෞකාව

Recommended For You

About the Author: Chamara