පාසල් යන දූදරුවන්ට වෙන් වූ e – ඉගෙනුම් පාසල….

e – ඉගෙනුම් පාසල වෙතින් දැන් සෑම විෂයකටම අදාල පාඩම් මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ දරු දැරියන්ට අධ්‍යයනය කළ හැකිය.

පිවිසෙන්න – https://www.saviyenperata.com/

සවියෙන් පෙරට – අපි එකට
e – ඉගෙනුම් පාසල – හොරණ අධ්‍යාපන කලාපය

Recommended For You

About the Author: Jayani