අධිවේගයේ ලොරි රථයක් පෙරලේ

අධීවේග මාර්ගයේ කොට්ටාව අතුරුගිරිය 03 කණුව ආසන්නයේදී දැව පැටවු ලොරි රථයක් පෙරලී ඇත. රථවාහන පොලීසිය හා අධිවේග මාර්ග රාජකරී සේවකයින් එම රථය ඉවත්කර ගැනීමට කටයුතු යොදමින් පවතී

Recommended For You

About the Author: Editor