ඇමරිකාවෙන් බිලියනයක් ගත්තේ නෑ සපයා ගත්තේ අරමුදල් – මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු විදේශ විනිමය සංචිතයේ ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් වටිනා භාණ්ඩගාර බැඳුම්කර යොදවා ඇමෙරිකාවේ නිව් යෝර්ක් ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවෙන් අරමුදල් සපයා ගත් බව මහ බැංකුව පවසයි.

ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක් ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සමග ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. ඒ විදේශීය සහ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අධිකාරීන් සඳහා එක් දින ප්‍රතිමිලදී ගැනීම පහසුකම් ගිවිසුමකි.

අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් ද්‍රවශීල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ තාවකාලික මූලාශ්‍රයක් ලෙස මෙම ගිවිසුමට එළැඹී බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ලොව පුරා ඇති බොහෝ මහ බැංකු සිය කෙටිකාලීන ඩොලර් ද්‍රවශීල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මෙම පහසුකම යොදා ගනී.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අවශ්‍ය අවස්ථාවල එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා අරමුදල් සපයා ගැනීමට පහසුකම් ඇති බව මහ බැංකුව කියා සිටී.

මෙම ප්‍රති මිල දී ගැනීම් පහසුකම් පියවා දැමූ පසුව නිව් යෝර්ක් ​​ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව විසින් අදාළ බැඳුම්කර යළි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට නිදහස් කරනු ලබයි. එවිට මෙරට මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය සංචිතය කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවද සඳහන් කරයි. ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීමට සිදුවන්නේ සියයට 0.35ක වර්ෂික ගාස්තුවක් පමණක් බවද මහ බැංකුව කියා සිටී.

ඕනෑම අවස්ථාවක දී අදාළ පහසුකමින් ඉවත්වීමේ අයිතිය ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බවද ගිවිසුමට එළඹියත් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවෙන් ණය ගැනීමක් සිදු කර නැතැයි ද පවසයි.

ඩොලර් බිලියන 4.5ක් වටිනා එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර සුරැකුම්පත් ඇපයට තබා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන බවට පැතිර යන ප්‍රචාරයන් අසත්‍ය බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor