බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක ගින්නක්

බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි විදුලි භාණ්ඩ අලෙවි කිරිමේ වෙළඳසැලක ගින්නක් හටහෙන තිබේ.

කොළඹ ගිනි නිවීම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ 04ක් පිටත් කර යැවු බවටය.

Recommended For You

About the Author: Editor