ක්‍රීඩා සංගමයක හා සම්මේලන 4ක ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි…

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා සංගමයක හා ක්‍රීඩා සම්මේලන 4 ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

අදාල ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani