රජයේ සහතික මිලට පමණක් වී මිල දී ගැනීමට වී මෝල්හිමියන් එකඟතාවය පළ කරයි…

රජයේ සහතික මිලට පමණක් වී මිල දී ගැනීමට වී මෝල්හිමියන් එකඟතාවය පළ කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.‍

එම එකඟතාවය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සහ වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්වරුන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවක දී පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව පසුගිය දා රජය විසින් ප්‍රමිතිගත සම්බා වී, තෙතමනය සියයට 14ක් සහිත කිලෝවක් රුපියල් 52 බැගින්ද, තෙතමනය සියයට 14ත් සියයට 22ත් අතර කිලෝවක් රුපියල් 44 බැගින්ද
ප්‍රමිතිගත නාඩු වී, තෙතමනය සියයට 14ක් සහිත කිලෝවක් රුපියල් 50 බැගින්ද, තෙතමනය සියයට 14ත් සියයට 22ත් අතර කිලෝවක් රුපියල් 46 බැගින් ද මිල නියම විය

Recommended For You

About the Author: Jayani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *