අත්‍යවශ්‍ය සේවා තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ…

ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම්, පී බී ජයසුන්දර මහතා විසින් සෞඛ්‍ය සේවා, වරාය, ඛනිජ තෙල්, රේගුව ඇතුළු ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර 12ක සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් පත් කිරීම තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති ලේකම් පි.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් 2021 ජූලි 20 වන දින අංක 2237/23 දරන අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කොට තිබෙන අතර එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව වරාය අධිකාරිය, සියලු ම ඉන්ධන සැපයුම් බෙදා හැරීම්, රේගුව, දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ග්‍රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි නිලධාරී, කෘෂි පර්යේෂණ සහකාර ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු රාජ්‍ය බැංකු හා රක්ෂණ සේවා, කසල කළමණාකරණය, සමූපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව, සෞඛ්‍ය සේවයට අයත් සියලු ම සේවා සහ තැපැල් දෙපාර්මේන්තුව යන ආයතන සහ සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර තිබේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *