ජන්ද ප්‍රතිපල – යාපනය ආසනය (යාපනය දිස්ත්‍රික්කය)

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්ච්  7,634 (33.00%)

EPDF  5,545 (23.97%)

අකිල ඉලන්ගෙයි තමිල් කොන්ග්‍රස්  4,642 (20.00%)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ශය 1,459 (6.35%)

Recommended For You

About the Author: Editor