ජන්ද ප්‍රතිපල – කයිට්ස් ආසනය

EPDF  6,369 (41.6.%)

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්ච්  4,412 (28.8%)

අකිල ඉලන්ගෙයි තමිල් කොන්ග්‍රස්  1,376 (8.9%)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ශය 1,677 (7.8%)

Recommended For You

About the Author: Editor