මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය සහ ආසන බෙදී ගිය ආකාර

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 352,217 ආසන 06

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 72,740 ආසන 01

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 37,136

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 7,631

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 630438ක්.

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 500957ක්.

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22578ක්.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 478379ක්.

Recommended For You

About the Author: Editor