යාපනය දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

ITAK – 112,967 – ප්‍රතිශතය – 31.46% – ආසන 03

AITC – 55,303 – ප්‍රතිශතය – 15.40% – ආසන 01

SLFP – 49,373 – ප්‍රතිශතය – 13.75% – ආසන 01

EPDP – 45,797 – ප්‍රතිශතය – 12.75% – ආසන 01

TMTK- 35,927 – ප්‍රතිශතය – 10.00% – ආසන 01

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 359,130

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 35,006

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 394,136

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 571,848

Recommended For You

About the Author: Editor