හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP -‍ 280,881- ප්‍රතිශතය – 75.10% – ආසන 06

SJB – 51,758 – ප්‍රතිශතය – 13.84% – ආසන 01

JJB – 31,362 – ප්‍රතිශතය – 8.39%

UNP – 5,017 – ප්‍රතිශතය – 1.34%


වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 374,017

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 18,971

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 392,988

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 493,192

Recommended For You

About the Author: Editor