මහ මැතිවරණය 2020: සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ඡන්ද 6,853,690 ක් ලබා ගනිමින් 2020 මහ මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විශිෂ්ට ජයක් ලැබුවේ ය. ඔවුන්ට හිමි වූ මන්ත්‍රි ධුර සංඛ්‍යාව 145 කි.

මැතිවරණයේදී ඡන්ද 2,771,980 ක් ලබා ගත් සමගි ජන බලවේගය දෙවන ස්ථානයට පත්ව තිබේ. ඔවුන්ට හිමිවූ මන්ත්‍රීධුර සංඛ්‍යාව 54කි.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 445,958 ක් හිමිවූ අතර දිනා ගත් ආසන සංඛ්‍යාව 3කි.

ඉලංගෙයි තමිල් අරුසු කච්චි මෙවර මැතිවරණයේදී ඡන්ද 327,168 ක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. ඔවුන්ට හිමි වූ ආසන සංඛ්‍යාව 10 කි.

ඡන්ද 249,435ක් පමණක් හිමි කර ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මහ මැතිවරණයේදී හිමි වූයේ, එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් පමණි.

2020 මහ මැතිවරණයේ දී දිස්ත්‍රික්ක අනුව එක් එක් පක්ෂය ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව සහ ආසන සංඛ්‍යාව පහතින් දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor