ලංකාවටම විදුලිය නැහැ

මේ වන විට ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිදුවි ඇති විදුලිය ඇන හිටීම ලංකාවටම බලපාන එකක් බව විදුලි බල මණ්ඩල තොරතුරු අනාවරණය කරයි.
විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ තාක්ෂණිත දෝෂයක් හේතුවෙන් මේ වන ලංකාවටම බලපාන විදුලි සැපයුම ඇනහිටීම සිදු වී ඇති බව එම ආරංචි මාරත පැහැදිළි කරයි

Recommended For You

About the Author: Editor