යල කන්නයේ වී මිලයට ගැනීමට රු.මි.10.4ක් වෙන් කෙරේ

මෙවර යල කන්නයේ වී අස්වැන්න මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රජය රුපියල් මිලියන 10420ක් වෙන් කිරීමට රජය කටයුුතු කර තිබේ.

මේ යටතේ එක් ගොවියෙකුගෙන් උපරිම වී කිලෝ 5000ක් මිලදී ගැනීමට නියමිතය. එහිදී තෙත වී කිලෝවක් රුපියල් 42කටත් වියළි වී කිලෝවක් රුපියල් 50කටත් මිලදී ගැනිමට නියමිතය.

Recommended For You

About the Author: Editor